دا زموږ زيبا وطن      دا زموږ ليلا وطن      دا وطن مو ځان دی     دا افغانستان دی

محترم غلام محمد اساس گذار و  رئیس حزب ملی هیواد

 

دکتور نجيب الله دافغانستان
فقید ولس مشر او د ملی
پخلاینی موسس

 

           فاروق فردا            صاحب امتیاز ومدیرمسئول روزنامه"نوید روز"